ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาริศา ชุ่มมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0876609498
อีเมล์ : s.tharnthip@hotmail.com
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2556,16:19  อ่าน 264 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
รายละเอียดผลงาน

ชื่อผลงานวิชาการ           ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

                                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

ผู้ศึกษา                        นางสาวสาริศา ชุ่มมงคล   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สังกัด                          โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

                                    เขต 3  

ปีการศึกษาที่ศึกษา       2555

 

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง   มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อ  การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 22  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ     การอ่านจับใจความสำคัญ   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 85.55/84.90  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ  49.09  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 988.63 KB
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2556,16:19   อ่าน 264 ครั้ง